overzicht

Privacyverklaring

Privacyverklaring website

Om Stichting Toeristisch Traaie (Toeristisch Traaie) in staat te kunnen stellen om haar doelstelling te verwezenlijken, is het noodzakelijk dat Toeristisch Traaie in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerkt. Toeristisch Traaie respecteert de privacy van onze websitebezoekers en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u hebt.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze privacy verklaring staan:

• Contactgegevens Stichting Toeristisch Traaie
• Welke persoonsgegevens worden door Toeristisch Traaie verwerkt?
• Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
• Doel van de verwerking
• Verstrekking aan derden
• Bewaartermijn
• Beveiliging
• Uw rechten
• Wijzigingen in deze privacy verklaring

Contactgegevens
Stichting Toeristisch Traaie
Contact via e-mail: info@toeristischtraaie.nl
Correspondentieadres: Markstraat 2, 4844 CR TERHEIJDEN
Website: www.toeristischtraaie.nl

Wanneer worden welke persoonsgegevens door Stichting Toeristisch Traaie verwerkt:
Indien u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Toeristisch Traaie en/of contact opneemt met Toeristisch Traaie via het e-mailadres info@toeristischtraaie.nl, zullen de gegevens die u zelf daarbij hebt doorgegeven door Toeristisch Traaie worden geregistreerd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@toeristischtraaie.nl, dan verwijderen wij op uw verzoek betreffende informatie.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:
• Het kunnen infomeren van bezoekers van de website en personen die Terheijden willen
  bezoeken
• Het verstrekken van door u gevraagde informatie.
• Het nakomen van wettelijke verplichtingen. Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn slechts nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden.
De door u verstrekte persoonlijke gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Toeristisch Traaie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
Toeristisch Traaie gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@toeristischtraaie.nl.

Uw rechten
Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@toeristischtraaie.nl.
Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie van Toeristisch Traaie, dan kunt u zich uit laten schrijven via genoemd e-mailadres.

Toeristisch Traaie wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Toeristisch Traaie. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies,